The promise of American life : social mobility in a nineteenth-century immigrant community, Holland, Michigan, 1847-1894 /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kirk, Gordon W., Jr.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Philadelphia : American Philosophical Society, 1978.
Loạt:Memoirs of the American Philosophical Society ; v. 124.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!