Trích dẫn APA

Maupassant, G. d., & Bloom, C. (1969). Stories of Guy de Maupassant. Caedmon.

Trích dẫn kiểu Chicago

Maupassant, Guy de, và Claire Bloom. Stories of Guy De Maupassant. Caedmon, 1969.

Trích dẫn MLA

Maupassant, Guy de, và Claire Bloom. Stories of Guy De Maupassant. Caedmon, 1969.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.