Stories of Guy de Maupassant.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Maupassant, Guy de, 1850-1893.
Tác giả khác: Bloom, Claire, 1931-
Định dạng: Băng cát xét Âm thanh Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Caedmon CDL 51268. [1969]
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!