Cash values : money and the erosion of meaning in today's society /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Gay, Craig M.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Grand Rapids, Mich. : Vancouver, B.C. : W.B. Eerdmans ; Regent College Pub., 2004, c2003.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!