African Negro sculpture /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: University of Pennsylvania. University Museum.
Tác giả khác: Plass, Margaret, 1886-1990.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Philadelphia : The Museum [1957?]
Loạt:University Museum bulletin ; v. 21, no. 4.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!