American folk art; the art of the common man in America, 1750- 1900.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Museum of Modern Art (New York, N.Y.)
Tác giả khác: Cahill, Holger, 1887-1960.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York, The Museum of Modern Art [c1932]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!