A critical old-spelling edition of The young admiral /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Shirley, James, 1596-1666.
Tác giả khác: Ericksen, Kenneth J.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Garland Pub., 1979.
Loạt:Renaissance drama.
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!