Rand McNally ... commercial atlas & marketing guide.

This atlas provides current information on demographics for marketing. Maps and tables are included showing populations, income, and housing and sales data (with projections) for the U.S.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tiêu đề trước:Rand McNally and Company. Commercial atlas & marketing guide
Tác giả của công ty: Rand McNally and Company.
Định dạng: Bản đồ Bản đồ Số seri
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Chicago : Rand McNally, c1983-
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!