Webber photo cards emotions /

People of different ethnicities, genders and ages in various emotional states which can be identified using a variety of synonyms.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Webber, Sharon G.
Nhiều tác giả của công ty: Comstock, Inc., Corbis Corporation.
Tác giả khác: Bradburn, Ryan., Golliher, Bill., Johnston, Clint., Mitchell, Tony., Prince, Audrey.
Định dạng: Ảnh Vật lý
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Greenville, S.C. : Super Duper Publications, c2005.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!