President Carter, 1978.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Congressional Quarterly, inc.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Washington : Congressional Quarterly, inc., c1979.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!