Facies models revisited

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Posamentier, Henry W., Walker, Roger G.
Định dạng: Điện tử Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Tulsa, Okla. : Society for Sedimentary Geology, c2006.
Loạt:Special publication (SEPM (Society for Sedimentary Geology)) ; no. 84.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!