Presidential power and the modern presidents : the politics of leadership from Roosevelt to Reagan /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Neustadt, Richard E.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Toronto : New York : Free Press ; Collier Macmillan Canada ; Maxwell Macmillan, 1991.
Phiên bản:1st Free Press paperback ed.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!