René Magritte,

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Museum of Modern Art (New York, N.Y.)
Tác giả khác: Soby, James Thrall, 1906-1979.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York; Distributed by Doubleday, Garden City, N.Y. [c1965]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!