Mycenaean studies; proceedings.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: International Colloquium on Mycenaean Studies., Centre national de la recherche scientifique (France), University of Wisconsin. Institute for Research in the Humanities.
Tác giả khác: Lejeune, Michel, 1907-2000., Bennett, Emmett L. 1918-2011.
Định dạng: Hội nghị đang tiến hành Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Madison, University of Wisconsin Press.
Loạt:Colloques internationaux du Centre national de la recherche scientifique. Sciences humaines.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!