Advertising and the public interest.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: American Enterprise Institute for Public Policy Research.
Tác giả khác: Daly, John Charles, 1914-1991.
Định dạng: Băng cát xét Âm thanh Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Washington, D.C. : American Enterprise Institute for Public Policy Research [1976]
Loạt:AEI round table.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!