Citação norma APA

Benediktinerkloster Banz (Germany), Balzer, M., Seuffert, J. P., Woehl, G., Mozart, W. A., Bach, C. P. E., & Mendelssohn-Bartholdy, F. (1991). Die Seuffert-Woehl-Orgel der ehemaligen Benediktiner Kirche zu Kloster Banz: Mat[t]hias Balzer, orgel. Bonn: Mitra.

Citação norma Chicago

Benediktinerkloster Banz (Germany), Matthias Balzer, Johann Philipp Seuffert, Gerald Woehl, Wolfgang Amadeus Mozart, Carl Philipp Emanuel Bach, e Felix Mendelssohn-Bartholdy. Die Seuffert-Woehl-Orgel Der Ehemaligen Benediktiner Kirche Zu Kloster Banz: Mat[t]hias Balzer, Orgel. Bonn: Mitra, 1991.

Citação norma MLA

Benediktinerkloster Banz (Germany), et al. Die Seuffert-Woehl-Orgel Der Ehemaligen Benediktiner Kirche Zu Kloster Banz: Mat[t]hias Balzer, Orgel. Bonn: Mitra, 1991.

Nota: a formatação da citação pode não corresponder 100% ao definido pela respectiva norma.