Die Seuffert-Woehl-Orgel der ehemaligen Benediktiner Kirche zu Kloster Banz Mat[t]hias Balzer, orgel.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Benediktinerkloster Banz (Germany)
Tác giả khác: Balzer, Matthias, 1955- (Người thi hành), Seuffert, Johann Philipp, 1693-1780., Woehl, Gerald., Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791., Bach, Carl Philipp Emanuel, 1714-1788., Mendelssohn-Bartholdy, Felix, 1809-1847.
Định dạng: CD Âm thanh
Ngôn ngữ:No linguistic content
Được phát hành: Bonn : Mitra, 1991.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!