Seven steps the complete Columbia recordings of Miles Davis, 1963-1964 /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Davis, Miles. (Người thi hành), Hancock, Herbie, 1940-, Feldman, Victor, 1934-1987., Shorter, Wayne., Coleman, George., Rivers, Sam., Carter, Ron, 1937-, Williams, Tony, 1945-1997., Butler, Frank, 1928-1984.
Định dạng: CD Âm thanh
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York, N.Y. : Columbia/Legacy, p2004.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!