True whispers the story of the Navajo code talkers /

Explores from the Native point of view the complex story of the role that the Native American code talkers and the Navajo language played in secret communications during World War II. No cryptography system proved as effective during the war as did the use of Navajo code talkers using their tribal l...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Valhalla Motion Pictures., Independent Television Service., PBS Home Video.
Tác giả khác: Hurd, Gale Anne., Red-Horse, Valerie., Macy, William H., 1950-
Định dạng: Video Đĩa DVD
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: [S.l.] : distributed by PBS Home Video, c2007.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!