Trích dẫn APA

Fox, E. (1935). The Sermon on the Mount: A general introduction to scientific Christianity in the form of a spiritual key to Matthew V, VI and VII ([2d ed.].). New York: Harper & Brothers.

Trích dẫn kiểu Chicago

Fox, Emmet. The Sermon On the Mount: A General Introduction to Scientific Christianity in the Form of a Spiritual Key to Matthew V, VI and VII. [2d ed.]. New York: Harper & Brothers, 1935.

Trích dẫn MLA

Fox, Emmet. The Sermon On the Mount: A General Introduction to Scientific Christianity in the Form of a Spiritual Key to Matthew V, VI and VII. [2d ed.]. New York: Harper & Brothers, 1935.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.