Jubilate; motet for five-part chorus and instruments with soprano and tenor solos and a duet for soprano and basso. Edited, with introduction and notes, by Edith Borroff.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Mondonville, Jean-Joseph Cassanéa de, 1711-1772.
Định dạng: Điểm nhạc Sách
Ngôn ngữ:Latin
Được phát hành: [Pittsburgh] University of Pittsburgh Press, 1961.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!