The Symphonies of Haydn, Schubert and Mozart in score /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Haydn, Joseph, 1732-1809.
Tác giả khác: Schubert, Franz, 1797-1828., Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791., Wier, Albert E. 1879-1945.
Định dạng: Điểm nhạc Sách
Ngôn ngữ:No linguistic content
Được phát hành: New York : Bonanza Books, c1936.
Loạt:Miniature score series.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!