Shakespeare's practical jokes : an introduction to the comic in his work /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ellis, David, 1939-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Lewisburg [Pa.] : Bucknell University Press, c2007.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!