The Eighteenth century woman

Looks at an exhibit at New York's Metropolitan Museum of Art entitled The eighteenth century woman, a vast collection of costumes, accessories, and objets d'art that reveal the unique ways in which fashionable eighteenth-century women made their presence felt in the society, art, and polit...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: ABC Video Enterprises., Metropolitan Museum of Art (New York, N.Y.), Home Vision (Firm)
Định dạng: Video VHS
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: [Chicago, IL] : Home Vision, c1982.
Loạt:Metropolitan Museum of Art home video collection.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!