Trích dẫn APA

Murray, D. A. 1. (1936). Jehovah, friend of men. New York [etc.]: Fleming H. Revell company.

Trích dẫn kiểu Chicago

Murray, David A. 1861-1949. Jehovah, Friend of Men. New York [etc.]: Fleming H. Revell company, 1936.

Trích dẫn MLA

Murray, David A. 1861-1949. Jehovah, Friend of Men. New York [etc.]: Fleming H. Revell company, 1936.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.