The breakup of Communism : the Soviet Union and Eastern Europe /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Kraljic, Matthew A.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York, N.Y. : H.W. Wilson, 1993.
Loạt:Reference shelf ; v. 65, no. 2.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!