Up to date : a serio-comedy /

"In a series of monologues, eleven diverse women grapple with the meaning of dating and romance in the 21st century"--P. 4 of cover.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Shamas, Laura Annawyn.
Tác giả của công ty: Playscripts, Inc.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York, NY : Playscripts, Inc., c2005.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!