Current Soviet policies; the documentary record of the Communist Party of the Soviet Union.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Kommunisticheskai͡a partii͡a Sovetskogo Soi͡uza. Sʺezd
Tác giả khác: Gruliow, Leo, 1913-1997.
Định dạng: Tạp chí
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Columbus, Ohio [etc.] American Association for the Advancement of Slavic Studies [etc.] [1953-
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!