Gustave Courbet /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Courbet, Gustave, 1819-1877.
Nhiều tác giả của công ty: Galeries nationales du Grand Palais (France), Metropolitan Museum of Art (New York, N.Y.), Musée Fabre.
Tác giả khác: Font-Réaulx, Dominique de.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Ostfildern : Metropolitan Museum of Art ; Hatje Cantz, c 2008.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!