The un-private house /

"This book looks at twenty-six houses by an international roster of contemporary architects"--P. [4] of cover.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Riley, Terence.
Tác giả của công ty: Museum of Modern Art (New York, N.Y.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Museum of Modern Art : Distributed by Harry N. Abrams, c1999.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!