Complete works = Das Gesamtwerk. Vol. 51

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Beethoven, Ludwig van, 1770-1827.
Nhiều tác giả của công ty: Kodály Vonósnégyes. (Người thi hành), Hermann Schneider Quartett. (Người thi hành)
Tác giả khác: Falvay, Attila. (Người thi hành), Tóth, Erika. (Người thi hành), Fejérvári, János, 1958- (Người thi hành), Éder, György, 1949- (Người thi hành)
Định dạng: CD Âm thanh
Ngôn ngữ:No linguistic content
Được phát hành: Staufen, Germany : Cascade Medienproduktions, p2007.
Loạt:Beethoven, Ludwig van, 1770-1827. Works. 2007 ; v. 51.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!