Dominica. XIX post Trinit: Ich will den Xstab gerne tragen : a 2 Hautbois o Violini, Viola o Taille, S.A.T. et Basso conc. con continuo /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bach, Johann Sebastian, 1685-1750.
Định dạng: Điểm nhạc Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: München : Drei Masken Verlag, 1921.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!