Kantaten zum 2. und 3. Ostertag /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bach, Johann Sebastian, 1685-1750.
Tác giả khác: Dürr, Alfred, 1918-2011.
Định dạng: Điểm nhạc Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Kassel : Bärenreiter-Verlag, 1955.
Loạt:Bach, Johann Sebastian, 1685-1750. Works. 1954 ; Ser. 1, Bd. 10.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!