Werke für Violine /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bach, Johann Sebastian, 1685-1750.
Tác giả khác: Hausswald, Günter, 1908-1974., Gerber, Rudolf, 1899-1957.
Định dạng: Điểm nhạc Sách
Ngôn ngữ:No linguistic content
Được phát hành: Kassel ; New York : Bärenreiter, 1958.
Loạt:Bach, Johann Sebastian, 1685-1750. Works. 1954 ; Ser. 6, Bd. 1.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!