Advertising in America : an introduction to persuasive communication /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ulanoff, Stanley M.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Hastings House, [1977]
Loạt:Communication arts books.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!