The Old Testament as the Book of Christ : an appraisal of Bonhoeffer's interpretation /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kuske, Martin.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Philadelphia : Westminster Press, c1976.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!