A whole new mind : moving from the information age to the conceptual age /

Exploring the benefits of "right-brained" thinking, this groundbreaking guide reveals how to survive and thrive in a world turned upside down by rising affluence, the outsourcing of good jobs abroad, and the computerization of our lives.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Pink, Daniel H.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Riverhead Books, 2005.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Contributor biographical information
Publisher description
Author's web site
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!