American sign language : alphabet line

Displays drawings of manual alphabet signs.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Ảnh Sách
Ngôn ngữ:Sign Language
Được phát hành: Grand Rapids, Mich. : North Star Teacher Resources , 2006.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!