Hot Dots flash cards: subtraction.

These self-checking flash cards help students practice their subraction skills. Students can verify answers immediately by using the Hot Dots power pen, or use the flash cards without the power pen as traditional flash cards.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Educational Insights (Firm)
Định dạng: Ảnh Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Rancho Dominguez, Calif. : Educational Insights , 1998.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!