Promenade a musical procession through paintings at Memorial Art Gallery, Rochester, NY.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: University of Rochester. Memorial Art Gallery.
Tác giả khác: Bellotti, Edoardo, 1957- (Người thi hành), Davidsson, Hans., Vogel, Harald., Salvatore, Giovanni, -approximately 1688., Strozzi, Gregorio., Frescobaldi, Girolamo, 1583-1643., Pasquini, Bernardo, 1637-1710., Vivaldi, Antonio, 1678-1741., Platti, Giovanni Benedetto, -1763., Bach, Johann Sebastian, 1685-1750., Feroci, Francesco, 1673-1750.
Định dạng: CD Âm thanh
Ngôn ngữ:No linguistic content
Được phát hành: Everett, WA : Loft Recordings, p2007.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!