Approaches to teaching Scott's Waverley novels /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Gottlieb, Evan, 1975-, Duncan, Ian.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Modern Language Association of America, 2009.
Loạt:Approaches to teaching world literature; 110.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!