Wave physics : oscillations--solitons--chaos /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Nettel, Stephen, 1938-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Berlin ; New York : Springer-Verlag, c1992.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!