The infant Jesus : a Christmas cantata for mixed choir, strings, and continuo = Das neugeborne Kindelein /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Buxtehude, Dietrich, 1637-1707.
Tác giả khác: Snegassio, Cyriaco, 1546-1597 (Librettist), Gebauer, Victor E. 1938- (Thông dịch viên), Oberdoerffer, Fritz. (Người cải biên)
Định dạng: Điểm nhạc Sách
Ngôn ngữ:English
German
Được phát hành: St. Louis, Mo. : Concordia Pub. House, c1961.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!