Promise of American life; social mobility in a nineteenth century immigrant community, Holland, Michigan, 1847-1894.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kirk, Gordon W., Jr.
Định dạng: Luận văn Microfilm Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: [East Lansing, Mich.] 1970.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!