Resource description & access : RDA /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Joint Steering Committee for Development of RDA.
Định dạng: Tài liệu tham khảo
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Chicago, Ill. : American Library Association, 2010-
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!