Hear my prayer; a sacred cantata for four-part chorus of mixed voices and soprano solo, with organ or piano accompaniment.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Mendelssohn-Bartholdy, Felix, 1809-1847.
Định dạng: Điểm nhạc Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York, G. Schirmer [1837?]
Loạt:G. Schirmer's editions of oratorios and cantatas.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!