Coronation anthems

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Handel, George Frideric, 1685-1759.
Nhiều tác giả của công ty: Westminster Abbey. Choir. (Người thi hành), English Concert (Musical group) (Người thi hành)
Tác giả khác: Pinnock, Trevor. (Nhạc trưởng), Preston, Simon. (Người thi hành)
Định dạng: CD Âm thanh
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Hamburg : Archiv Produktion, [1984?], p1982.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!