The Dutch and their neighbors in transition : the formation, growth, and dissolution of ethnic centers in Grand Rapids, Chicago and other places; proceedings of the 9th biennial conference of the Association for the Advancement of Dutch American Studies, October 9, 1993, Calvin College, Grand Rapids, Michigan.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Association for the Advancement of Dutch-American Studies. Conference, Calvin College and Seminary. Archives., Association for the Advancement of Dutch-American Studies.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: [Grand Rapids, Mich. : : Calvin College Library Archives?, 1993?]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!