The poems of the pearl manuscript : pearl, cleanness, patience, Sir Gawain and the green knight : fully revised fifth edition with new introduction and incorporating prose translation on CD-ROM /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Andrew, Malcolm., Waldron, Ronald
Định dạng: Bản thảo Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Exeter : University of Exeter Press, 2010, c2007.
Phiên bản:Rev. 5th ed.
Loạt:Exeter medieval English texts and studies.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!