Baker's biographical dictionary of musicians.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Baker, Theodore, 1851-1934., Remy, Alfred, 1870-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : G. Schirmer, 1919.
Phiên bản:3rd ed., rev. and enl. /
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!